sport

گزارش جی پلاس

در فاصله یک سال مانده به آغاز بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان یعنی المپیک، روسای برخی فدراسیون ها کلیدواژه "قولی نمی دهیم"…