work

در اولین روز عادی معاملات در سال جدید ، بازار سکه کار خود را با افزایش قیمت آغاز کرد .