محسن رشيد

  • بررسی طرح های پدافندی شاه، دولت موقت و بنی صدر در گفت و گو ی جماران با محسن رشید:

    اخلالگری ضدانقلاب آنقدر نگران کننده بود که حتی پاسداران دزفولی را عازم مهاباد کرده بود. و نیز شرایط ناشی از تشکیل نظام جدید، هنوز امکانی را بوجود نیاورده بود تا تمرکز فرماندهی محقق شود و اتاق فکری برای طراحی استراتژی دفاعی و شناخت استراتژی دشمن ایجاد شود.