علی تعجب

  • چند روزی همقدم با شهید خلعتی-4

    حبیب نامه ای را که به زبانی که خودش اختراع کرده بود نوشت و به علی داد تا به دستش برساند وقتی بانو نامه را باز کرد و دید که عاشقانه است از شدت خجالت می خواست نامه را پاره کند.

  • چند روزی همقدم با شهید خلعتی-1

    انقلاب پیروز شده بود اما هنوز زهرا مانند قبل هیچ حجابی نداشت تا اینکه مینا از میان دوستان نزدیک زهرا، حجاب را برای خود انتخاب و سعی کرد تا دوستانش را هم به این امر دعوت کند.