شوی لباس

  • رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران عنوان کرد؛

    رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران شوی لباس کاخ نیاوران را به یک جمعه بازار فانتزی تشبیه کرد و نسبت به برگزاری شوی لباس در این محل انتقاد کرد.