<![CDATA[پایگاه خبری جماران - امام خمینی - انقلاب اسلامی]]> https://www.jamaran.ir Sat, 25 May 2019 10:31:44 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[علت به تاخیر انداختن نماز صبح از سوی امام چه بود؟]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1160026 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1160026-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
نافله صبح را که خواندند روی دستشان دراز کشیدند و حتی بعد از شنیدن صدای اذان هم برنخاستند و...
]]>
Mon, 20 May 2019 04:49:00 +0000
<![CDATA[قصه شیرین دو طلبه همدانی که شاگرد امام بودند / امام در دستخطی به آنها بر چه نکاتی تاکید کردند؟]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1185392 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1185392-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
امام برای آن دو طلبه جوان دستخطی می نویسند که خود می گویند به هنگام نگارش خالی الذهن بوده اند اما مطالبی بسیار عارفانه نگاشته اند که حالت مناجات و دعا دارد و در عین عرفانی بودن ضدیت با غرب هم دارد.
]]>
Sat, 18 May 2019 06:03:21 +0000
<![CDATA[جلال آل احمد در دیدار با امام چه گفته بود؟/در اولین دیدار بعداز انقلاب میان شمس آل احمد و امام چه گذشت؟]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1184837 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1184837-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
احمد آقا که محبت هایی از قدیم به ما داشت یک روز تماس گرفت و گفت: تو نمی خواهی آقا را ببینی؟
]]>
Tue, 14 May 2019 06:02:29 +0000
<![CDATA[چه نکته ای در رهبری امام بیشتر خود را می نمایاند؟]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1184579 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1184579-%DA%86%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF
طبیعی بود که رژیم به مدرسه حمله کند و امام در معرض خطر باشند اما به هیچ عنوان راضی به ترک مدرسه رفاه نشدند.
]]>
Sun, 12 May 2019 05:00:45 +0000
<![CDATA[چرا امام ملاقات های ماه مبارک رمضانشان را تعطیل می کردند؟]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1156865 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1156865-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
بیشتر اوقات امام در ماه مبارک رمضان به خواندن دعا و قران می گذشت.
]]>
Fri, 10 May 2019 08:47:08 +0000
<![CDATA[تفاوت مهمانی الهی با دیگر مهمانی ها در کلام امام]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1180241 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1180241-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
در بخشی از کلام امام آمده است: این ضیافت خدا را قدر بدانید. این ضیافت خیلى لطافت و ظرافت دارد، این را باید قدر بدانیم ما.
]]>
Mon, 06 May 2019 05:08:20 +0000
<![CDATA[توصیه های اخلاقی امام خمینی در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-900508 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/900508-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
در بخشی از سخنان امام آمده است: «اگر خداى نخواسته، یکوقتى خواستید به یک کسى جسارت کنید، بفهمید که در حضور خدا دارید به بنده خدا جسارت مى‌ کنید.».
]]>
Sun, 05 May 2019 06:24:36 +0000
<![CDATA[نامه عرفانی امام به عروسشان در آخرین روزهای ماه شعبان]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-900567 /بخش-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/900567-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
امام خمینی در نامه به عروسشان یادآور شده اند: از رحمت حق تعالى مأیوس نیستم و مباش، در دنیا [مباد] روزى که گناهان به آنجا رسد که از رحمت حق مأیوس شویم.
]]>
Sat, 04 May 2019 11:12:53 +0000
<![CDATA[پاسخ امام درباره عزل بنی صدر چه بود؟]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1171713 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1171713-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
امام در پاسخ به شهید مدنی و شهید صدوقی و دیگرانی که همراهشان بودند، گفتند: اگر این جمعیت حاضر در حسینیه به جای درود بر خمینی عکسش را هم بگویند برای من هیچ تفاوتی نمی کند.
]]>
Thu, 25 Apr 2019 07:58:47 +0000
<![CDATA[واکنش امام به محدودیت کاخ الیزه برای ایشان]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1171048 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1171048-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86
از کاخ الیزه آمدند و گفتند که شما حق ندارید در اینجا کوچکترین کاری انجام دهید و... .
]]>
Wed, 24 Apr 2019 05:00:20 +0000
<![CDATA[واکنش امام در مقابل خلع لباس طلاب چه بود؟]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1167344 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1167344-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
افسری به نام حسین خان عسکری هر چند روز یک بار برای آزار و اذیت طلاب وارد مدرسه می شد و آن روز آمده بود تا خلع لباس آنها را بهانه ای برای آزارشان قرار دهد که امام...
]]>
Tue, 23 Apr 2019 04:44:09 +0000
<![CDATA[واکنش امام نسبت به رفتار شاه با رئیس جمهور امریکا]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1167179 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1167179-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
امام می گفت چرا یک کسی که اول شخص مملکت است مقابل رئیس جمهور امریکا ذلیلانه ایستاده است.
]]>
Mon, 22 Apr 2019 04:50:57 +0000
<![CDATA[امام خمینی انتظار فرج را چگونه معنا می کند؟]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1165218 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1165218-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
امام برداشت های مسئولیت گریزانه از انتظار فرج را نوعی عافیت طلبی دانسته و با آن به شدت مبارزه کرده است.
]]>
Sun, 21 Apr 2019 08:02:21 +0000
<![CDATA[امام خمینی: حضرت صاحب(عج) ذخیره الهی برای اجرای عدالت است/ مهدی منتظر از کعبه ندا می‌دهد و بشریت را به توحید می‌خواند]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1164814 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1164814-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%B9%D8%AC-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF
امام خمینی معتقدند که در سایه اسلام و عمل به احکام و دستورهای اسلام، زمینه رشد عقلانی برای پذیرش آگاهانه و با معرفت برای بشر عموما و جهان اسلام خصوصا فراهم می شود. در چنین شرایطی است که بذر فطرت توحیدی که در نهاد همه انسان ها نهفته است، شکوفه می زند و به بار می نشیند.
]]>
Sat, 20 Apr 2019 12:40:16 +0000
<![CDATA[گستره جغرافیایی اجرای عدالت به وسیله حضرت مهدی(عج) در کلام امام]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1162892 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1162892-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
یکی از ساحات و گستره های قلمرو اجرای عدالت در زمان حضرت مهدی(عج)، گستره جغرافیایی آن است و قران در آیه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون به آن اشاره دارد.
]]>
Fri, 19 Apr 2019 14:46:34 +0000
<![CDATA[نحوه زیارت امام در کربلا و نجف ]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1138802 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1138802-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D9%81
نجف سه زیارت مخصوصه و کربلا هفت زیارت مخصوصه دارد که امام مقید بودند برای هر هفت زیارت خود را به کربلا برسانند.
]]>
Wed, 17 Apr 2019 05:00:17 +0000
<![CDATA[امام کدام اسارت را بزرگترین اسارت می‌دانستند؟]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1160000 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1160000-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
یک روز درباره اسارت افراد و تبعید آنها به مناطق محروم سخن به میان آمد و آقا با جملاتی ساده گفتند: بزرگترین و وحشتناک ترین اسارت ها، اسارت نفس است.
]]>
Mon, 15 Apr 2019 05:09:31 +0000
<![CDATA[امام خمینی: شرافت سه ماه رجب، شعبان و رمضان در زبانها، بیانها، عقلها و در فکرها نمى‌ گنجد/قرائت مناجات شعبانیه به وسیله همه ائمه(ع) نشان از بزرگی این دعا دارد]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1161089 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1161089-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%AC%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85-%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
در بخشی از سخنرانی امام به مناسبت نیمه شعبان آمده است: در مناجات شعبانیه مسائل عرفانى هست که اشخاص، فلاسفه، عرفا تا حدودى ممکن است ادراک کنند، بفهمند عناوین را، لکن آن ذوق عرفانى چون حاصل نشده است نمى‌ توانند وجدان کنند.
]]>
Sun, 14 Apr 2019 00:49:27 +0000
<![CDATA[مستحباتی که امام به هنگام نماز انجام می دادند]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1159300 /بخش-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/1159300-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
آقا هر آنچه را که در رساله شان به آن سفارش کرده بودند، خود نیز عامل به آن بودند و به هنگام نماز اجرا می کردند.
]]>
Sat, 13 Apr 2019 04:49:41 +0000
<![CDATA[یکی از مصادیق غیبت از نگاه امام]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1141739 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1141739-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
آقا فرمودند: همین که شما می گویید این خوب است، چون او (خدمتکار دیگر) می شنود به نظر می آید که شما می خواهی بگویی این خوب نیست و این غیبت است.
]]>
Fri, 12 Apr 2019 08:13:21 +0000
<![CDATA[جمله معصوم(ع) و تأکید امام بر آن به هنگام آمادگی برای نماز]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1158269 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1158269-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
امام از ابتدای وضو گرفتن یعنی هنگامی که انسان می خواهد برای وضو گرفتن به طرف آب برود تا پایان نماز، بر معنویات نماز توجه داشتند.
]]>
Wed, 10 Apr 2019 05:23:14 +0000
<![CDATA[امام خمینی: روز مبارک سوم شعبان، روز تحقق پاسداری از اسلام است]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1158149 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1158149-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
امام در بخشی از پیام خود اشاره کرده است: «شخصیت عظیمى که از عصاره وحى الهى تغذیه و در خاندان سید رُسل محمد مصطفى و سید اولیا على مرتضى، تربیت و در دامن صدیقه طاهره، بزرگ شده بود قیام کرد و با فداکارى بى‌ نظیر و نهضت الهى خود، واقعه بزرگى را به وجود آورد که کاخ ستمکاران را فرو ریخت.».
]]>
Tue, 09 Apr 2019 04:37:57 +0000
<![CDATA[هلال ماه شعبان و درخواست امام]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-629336 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/629336-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
آمد مژده دیدن ماه را به آقا بدهد که امام گفت: خودم ماه را دیدم.
]]>
Sun, 07 Apr 2019 05:38:25 +0000
<![CDATA[امام خمینی: ماه شعبان مقدمه است براى ماه مبارک رمضان که مردم مهیا بشوند براى ورود در ماه مبارک رمضان و ورود در ضیافت الله]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-653646 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/653646-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
در آخرین روز ماه شعبان سال 1400 مطابق با بیست و یکم تیر ماه سال 59، جمعی از اعضای جامعه اسلامی بانوان شمیران برای دیدار با امام خمینی در حسینیه جماران حاضر شدند.
]]>
Sat, 06 Apr 2019 16:04:14 +0000
<![CDATA[امام و زیارت جامعه ای که هیچ گاه قضا نشد]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-830752 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/830752-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF
زیارت هر شبه حضرت امیر(س) و خواندن زیارت جامعه کبیره از برنامه های همیشگی ای بود که در 13 سال حضور امام در نجف هیچ گاه قضا نشد.
]]>
Sat, 06 Apr 2019 04:51:55 +0000
<![CDATA[چه شد که شهید قدوسی موفق به دیدار امام نشد؟]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1017382 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1017382-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%AF
هنوز ساعت ملاقات های امام فرا نرسیده بود و ایشان طبق برنامه همیشگی شان مشغول قرائت زیارت عاشورا بودند که شهید قدوسی برای دیدار به بیت ایشان آمدند.
]]>
Thu, 04 Apr 2019 19:46:01 +0000
<![CDATA[آیا نبوت حضرت رسول(ص) زمان مند است؟ پاسخ امام خمینی به این پرسش]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1131945 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1131945-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4
در خبر شریف نبوی صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید: «کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین» مراد از نبوت، این نبوتی است که اخبار و انباء احکام باشد نیست چون به ضرورت اجماع مسلمین آن نبوتی که حضرت داشته بعد از چهل سالگی بوده است و کسی نمی تواند خلاف این ضرورت مسلمین را بگوید.
]]>
Tue, 02 Apr 2019 15:15:17 +0000
<![CDATA[ از دیدگاه امام کدام مصیبت از مصیبت سیدالشهدا(س) نیز بالاتر است؟]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1133744 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1133744-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
در بخشی از سخنان امام آمده است: اعظمِ مصیبتها این مصیبت است که نگذاشتند مردم بفهمند اسلام یعنى چه. اسلام حالا هم به حال ابهام دارد زندگى مى‌ کند.
]]>
Sun, 31 Mar 2019 07:58:12 +0000
<![CDATA[سال های نجف و زیارتی که هرگز قضا نشد]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1139010 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1139010-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF
برنامه زیارت امام به این شکل بود که سه ساعت بعد از مغرب خانه را به قصد مشرف شدن به حرم ترک می کردند.
]]>
Wed, 27 Mar 2019 07:28:33 +0000
<![CDATA[پاسخ امام به کسانی که می گفتند چرا هر روز به حرم مشرف می شوید، چه بود؟]]> https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1137949 /بخش-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1137949-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
رسم و عرف مراجع نجف این بود که هفته ای دو یا سه بار به حرم مشرف می شدند اما امام روزی دو بار به قصد زیارت راهی حرم می شدند و این صدای اعتراض برخی را بلند کرده بود.
]]>
Tue, 26 Mar 2019 05:51:58 +0000