ماه رمضان

تاریخ ایام رمضان اوقات شرعی دعای ایام رمضان+ ترجمه (صوت) ترتیل قرآن کریم با صدای استاد شاطری
۹۷/۲/۲۷ یکم ماه رمضان  اذان صبح 4:18:48 اذان مغرب 20:23:58 دعای روز اول جزء 1
۹۷/۲/۲۸ دوم ماه رمضان اذان صبح 4:17:44 اذان مغرب 20:24:49 دعای روز دوم  جزء 2
۹۷/۲/۲۹ سوم ماه رمضان اذان صبح 4:16:42 اذان مغرب 20:25:38 دعای روز سوم جزء 3
۹۷/۲/۳۰ چهارم ماه رمضان اذان صبح 4:15:41 اذان مغرب 20:26:28 دعای روز چهارم  جزء 4
۹۷/۲/۳۱ پنجم ماه رمضان اذان صبح 4:14:42 اذان مغرب 20:27:16 دعای روز پنجم جزء 5
۹۷/۳/۱ ششم ماه رمضان اذان صبح 4:13:45 اذان مغرب 20:28:05 دعای روزششم جزء 6
۹۷/۳/۲ هفتم ماه رمضان اذان صبح 4:12:49 اذان مغرب 20:28:52 دعای روز هفتم  جزء 7
۹۷/۳/۳ هشتم ماه رمضان اذان صبح 4:11:56 اذان مغرب 20:29:39 دعای روز هشتم  جزء 8
۹۷/۳/۴ نهم ماه رمضان اذان صبح 4:10:15 اذان مغرب 20:31:11 دعای روز نهم  جزء 9
۹۷/۳/۵ دهم ماه رمضان اذان صبح 4:09:27 اذان مغرب 20:31:56 دعای روز دهم  جزء 10
۹۷/۳/۶ یازدهم ماه رمضان اذان صبح 4:08:42 اذان مغرب 20:32:40 دعای روز یازدهم جزء 11
۹۷/۳/۷ دوازدهم ماه رمضان اذان صبح 4:07:59 اذان مغرب 20:33:23 دعای روز دوازدهم جزء 12
۹۷/۳/۸ سیزدهم ماه رمضان اذان صبح 4:07:18 اذان مغرب 20:34:06 دعای روز سیزدهم جزء 13
۹۷/۳/۹ چهاردهم ماه رمضان اذان صبح 4:06:39 اذان مغرب 20:34:47 دعای روز چهاردهم جزء 14
۹۷/۳/۱۰ پانزدهم ماه رمضان اذان صبح 4:06:02 اذان مغرب 20:35:28 دعای روز پانزدهم جزء 15
۹۷/۳/۱۱ شانزدهم ماه رمضان اذان صبح 4:05:27 اذان مغرب 20:36:07 دعای روز شانزدهم جزء 16
۹۷/۳/۱۲ هفدهم ماه رمضان اذان صبح 4:04:55 اذان مغرب 20:36:46 دعای روز هفدهم جزء 17
۹۷/۳/۱۳ هجدهم ماه رمضان اذان صبح 4:04:26 اذان مغرب 20:37:23 دعای روز هجدهم جزء 18
۹۷/۳/۱۴ نوزدهم ماه رمضان اذان صبح 4:03:58 اذان مغرب 20:38:00 دعای روز نوزدهم  جزء 19
۹۷/۳/۱۵ بیستم ماه رمضان اذان صبح 4:03:33 اذان مغرب 20:38:35 دعای روز بیستم  جزء 20
۹۷/۳/۱۶ بیست و یکم ماه رمضان اذان صبح 4:03:10 اذان مغرب 20:39:09 دعای روز بیست و یکم  جزء 21
۹۷/۳/۱۷ بیست ودوم ماه رمضان اذان صبح 4:02:50 اذان مغرب 20:39:42 دعای روز بیست و دوم جزء 22
۹۷/۳/۱۸ بیست و سوم ماه رمضان اذان صبح 4:02:32 اذان مغرب 20:40:13 دعای روز بیست و سوم جزء 23
۹۷/۳/۱۹ بیست و چهارم ماه رمضان اذان صبح 4:02:17 اذان مغرب 20:40:44 دعای روز بیست و چهارم جزء 24
۹۷/۳/۲۰ بیست و پنجم ماه رمضان اذان صبح 4:02:04 اذان مغرب 20:41:12 دعای روز بیست و پنجم جزء 25
۹۷/۳/۲۱ بیست وششم ماه رمضان اذان صبح 4:01:54 اذان مغرب 20:41:40 دعای روزبیست و ششم  جزء 26
۹۷/۳/۲۲ بیست و هفتم ماه رمضان اذان صبح 4:01:46 اذان مغرب 20:42:06 دعای روز بیست و هفتم جزء 27
۹۷/۳/۲۳ بیست و هشتم ماه رمضان اذان صبح 4:01:41 اذان مغرب 20:42:31 دعای روز بیست و هشتم جزء 28
۹۷/۳/۲۴ بیست و نهم  ماه رمضان اذان صبح 4:01:38 اذان مغرب 20:42:54 دعای روز بیست و نهم جزء 29
۹۷/۳/۲۵ سی ام  ماه رمضان اذان صبح 4:01:37 اذان مغرب 20:43:16 دعای روز سی ام جزء 30