اخبار مرتبط

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان از آغاز اجرای طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی استان همزمان با سایر استان‌ها از دهم تیرماه خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، وحید طیفوری با بیان اینکه آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن دﺳﺘﮕﺎه‌های ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ادامه داد: ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت، دﺳﺘﮕﺎه‌های ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی در ﺳﻄﺢ ﻣﻠّﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ هدف ﮔﺬاری دﻗﻴﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ، اﻧﺘﺨﺎب راه و روش‌های ﻣﺴﻴﺮ درﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮده و ﺑﻪ اﺟﺮا درآورﻧﺪ که از جمله این آمارها می‌توان به آمار ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮر، اشاره کرد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮای ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﻴﺮی از ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ را  تهیه زﻣﻴﻨﻪ اطلاعاتی مناسب از ویژگی‌های ﻛﺎرﮔـﺎه‌ﻫـﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ نظیر تعداد شاغلین برحسب مهارت و تخصص، متوسط فرد و حقوق پرداختی، متوسط هزینه مواد و اقلام اولیه مصرفی، نوع و حجم تولید، میزان صادرات، سرمایه‌گذاری و سایر هزینه‌های جانبی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ صنعتی و اﺗﺨﺎذ سیاست اﻗﺘﺼﺎدی، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای برنامه‌های توسعه صنعتی و اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود: ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺎه‌ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ واﻗﻊ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ استان اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل 1395  تعداد کارکنان آنبه طور متوسط 10 نفر و بیشتر بوده است.

وی اضافه کرد: ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻃﺮح، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎرﮔﺎه‌های ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺘﺒﻮع 10ﻛﺎرﻛﻦ و ﺑﻴﺶتر ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺳﺎل 1381 تهیه و ﺑﻬﻨﮕﺎم‌سازی متوالی طی سال‌های بعد حاصل شده است. آخرین مرحله بهنگام سازی  نیز در سال 1395 صورت گرفته است.   

 طیفوری تصریح کرد: زﻣﺎن آﻣﺎرﮔﻴﺮی از دهم ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎل 96 آغاز و تا پایان ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه به پایان خواهد رسید.

 وی در خصوص شیوه جمع‌آوری اطلاعات گفت: اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ 49-10 ﻧﻔﺮﻛﺎرﻛﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧـﻪ‌گیـﺮی و اﻃﻼﻋـﺎت ﻛﺎرﮔـﺎهﻫـﺎی 50 ﻧﻔﺮﻛـﺎرﻛﻦ و ﺑـﻴشتر ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻮرت ﺷﻤﺎری ﺟﻤﻊآوری خواهد شد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان ادامه داد: آخرین نتایج منتشر شده این طرح در سطح استان بر مبنای 521 کارگاه در 23 رشته فعالیت صنعت  در سال 1393بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین براساس نتایج حساب تولید سال 1393، سهم ارزش افزوده بخش صنعت در کلیه کارگاه‌های بالای 10 نفر و زیر 10 نفر  کارکن استان از کل کشور 1/55  درصد بوده است. رقم ارزش افزوده بخش صنعت استان در این سال رقمی معادل 27293161 میلیون ریال بوده و سهمی برابر 10/6  درصد از GDP استان را به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.