art

شب گذشته مردم تهران اتفاق بی سابقه ای را در حمایت از اقدام خیرخواهانه عادل فردوسی پور برای کمک به سیل زدگان انجام دادند.