life
مهدی اکبری- جذابترین حادثه زندگی من- فاطمیه
مهدی اکبری- حالت بده شبیه زندگیم- فاطمیه
مهدی اکبری- داری میری دلم خونه- فاطمیه
مهدی اکبری- کجا رفته بودی بدون من- فاطمیه
مهدی اکبری- کنیزهات نشستند و مو پریشانند- فاطمیه
مهدی اکبری- مثلا حال تو خوبه- فاطمیه