jamee

گفتگو و گزارش جی پلاس درباره یک اتفاق زیست محیطی دردناک!

محمد درویش گفت: شاهوار با 4 هزار متر ارتفاع مهمترین عامل تولید آب در منطقه شاهرود و استان سمنان است و مانند یک سپر…