life

در گفت و گو با جی پلاس؛

یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن انتقاد از قسمت های خشونت بار سریال پایتخت 5 و با استناد به یک مقاله تماشای…