نگاهی به کتاب خاطرات احمد صادقی اردستانی با نام «همراه صادق»: