دکتر واعظ مهدوی در نشست رونمایی از کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز»: