فرج پیامنی

قال رسول الله (ص): "انَّ لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا"
(کشته شدن امام حسین حرارتی در قلوب مؤمنین ایجاد نموده که هیچ گاه سرد نخواهدشد)

شیخ صدوق در کتاب «عیون اخبارالرضا» و شیخ طوسی در کتاب «امالی» به سندهای خود از امام رضا هشتمین امام ازامامان اهل بیت این گونه روایت کرده اند: امام فرمود: «هرکس به یاد مصیبت مابیفتد و به خاطر آنچه که بر ما روا داشتند بگرید، در روز قیامت با ما و در درجه ی ما خواهد بود،وکسی که مصیبت مارایادآوری کندوبگریدودیگری رانیزبگریاند،چشم اودرروزی که چشمهاگریان است،نمی گرید و کسی که درمجلسی که درآن امرمازنده می شودبنشیند،دل اوروزی که دلهادرآن روزمی میرند،نمی میرد.»
محرّم شهر بکاء وتباکی وماه حزن واندوه آل محمداست.محرّم ماه "بلی"گفتن به "الست اولی بکم"در غدیر است.محرّم هنگام "لَاَبکینَّ لَکَ بَدلَ الدموع دما"است.محرّم ماه ابرازمحّبت شیعه به مقام ولایت ائمه هدی(علیهم السلام) است.ماه اشک وعزاداری ،ماه کربلا وجلوه ی آن ،ماه مقتل وسینه زنی ،ماه احقاق حق است.
حال که چنین است بایدقبل ازمحرّم،ایّامی را مراقب گوش ودست وزبان وسایراعضای بدن بودودرمراعات آنهاکوشید.بایدمراقب آنچه می شنویم ومیگوییم باشیم تادر ماه محرّم توفیق شنیدن مقتل،مرثیه،فضایل ومناقب اهل بیت بالاخص خامس آل عبا (علیه السلام)راپیداکنیم.

مراقبت ازجسم وروح قبل ازمحرّم

در هر زمان ومکان لب به سخن نگشاییم،ازغیبت ،تهمت،دروغ وسخنان قبیح پرهیزکنیم.زبان رابه صلوات وذکرواستغفارمعطّرکنیم،تاخداوندتوفیق دهددراین ماه زیارت عاشورا،مرثیه،اشعار سینه زنی ونام مبارک سیدالشهداء (علیه السلام)برزبانمان جاری شود.
بایدچشمهارابرای اشک ریختن آماده نمودونبایداجازه دادچشم به هرچه وهر جاوهرکس که می خواهدنگاه کند.
چشم رابا نگاه به آیات قرآن،زیازت ائمه ،ضریح مطهر ایشان ونام مبارکشان آماده کنیم تابیشتروبهتربتواندبرای مظلومیت ومصائب حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام)واهل بیت واصحاب نازنینش اشک بریزد.

ورودبه ماه محرّم

"وَالفَجروَلیال عَشر"امام صادق میفرماید:"این سوره،سوره ی امام حسین است".درباره ی "لَیال عَشر "گفته شده که مراددهه ی اول محرّم است واین دلیل شرف این ماه به خاطرقرارداشتن روزعاشورادرآن است.
محرم ماه "اَشهدانَّ علیاولی الله "با ناله بر زبانهاواشک برچشمان است.محرّم ماه اظهارمحبّت است.محرّم ماه حزن واندوه وغم انبیاء،حضرات معصومین وملائکه وشیعیان اهل بیت است.محرّم ماه علویات وفاطمیات اسارت دیده است.محرّم ماهی است که حرمت پیامبر واهل بیت آن حضرت راشکستند،ماه دلسوختگان وتشنگان است.
محرّم ماه اظهارتولّی وتبرّی عملی وعلنی است.ماه آشکارنمودن علاقه ووفاداری به معصومین است.ماه اشک وپیشرفت معرفت ومحبّت است.ماه عاشقان حسین است.ماه سیراب نمودن تشنگان عشق علوی با اشک حسینی است.

سیره ی ائمه در ورود به ماه محرم

امام رضا(علیه السلام)می فرمایند: "محرم ماهی است که اهل جاهلیت جنگ رادر آن ماه حرام میدانستند،اما درهمین ماه ذریه وزنان مارااسیرکردند وخیمه های ماراآتش زدندوهرچه اموال درآنهاداشتیم غارت کردندودرباره ی ماحرمت پیامبر رامراعات نکردند.روزحسین چشمهای ماراازکثرت گریه واشک زخم کرده واشک های ماراجاری ساخته وعزیزمارا در کربلا ذلیل نموده وتاروز قیامت اندوه وگرفتاری برای ماباقی گذاشته است.پس برمثل حسین گریه کنندگان گریه کنند.چون گریه براوگناهان بزرگ رامی ریزد."
امام صادق(علیه السلام) هر ساله ماه محرم که فرامی رسید،حزن واندوهشان شدید وگریه هایشان بر مصیبت جدشان امام حسین زیادمی شد.مردم ازجاهای دور ونزدیک نزد ایشان مشرف می شدندوشهادت حضرت اباعبدالله رابه ایشان تسلیت عرض میکردندوسپس همگی باهم برمصیبت امام حسین گریه وزاری می کردند.
هنگامی که عزاداری هاتمام می شدامام صادق روبه مردم کرده می فرمود:"ای مردم بدانیدکه امام حسین نزدخدای خودزنده است وموردرحمت وعنایت خداوند متعال قرار دارد.اوهمیشه به سپاه ومحل شهادت خودوشهیدان کربلامی نگردوزائران وگریه کنندگان واقامه کنندگان عزایش رامی بیند.آن حضرت آگاه تراست به آنهاونامشان ونام پدرانشان ودرجات وجایگاهشان دربهشت.
امام حسین گریه کننده ی بر خود رامی بیندوبرایش استغفارنموده ازجدبزرگوار وپدر ومادروبرادرش نیزمی خواهدکه برای گریه کنندگان برمصائب واقامه کنندگان عزای آن حضرت استغفارکنند، و می فرماید: "اگرزائران وگریه کنندگان بر من می دانستندکه چه پاداشی نزدخداونددارند ،همانا خوشحالی شان بیشترازجزعشان می بود .زائران وگریه کنندگان برمن باسروربه سوی خانواده ی خود برمی گردندوازجای خودبرنمی خیزندمگرآنکه مانندروزاول تولدشان ازگناه پاک شده باشند."
امام رضا(علیه السلام)فرموده اند: چون ماه محرم فرا می رسید، پدرم خندان دیده نمی شد، از روز اول تا دهم محرم، روز به روز غم واندوهش زیادتر می شد، و عاشورا روز اوج مصیبت و اندوه و گریه ی او بود و پیوسته می فرمود: "امروز روزی است که حسین (علیه السلام)کشته شد."

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.