پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

پیام رادیو- تلویزیونى امام خمینی (ره) به ملت و اعلام «جمهورى اسلامى»

من به کارمندان و کارگران و سایر طبقات مستضعف ان شاء اللَّه وعده مى‏دهم که ایران براى شما کارْ درست مى‏کند، اسلام براى شما کارْ درست مى‏کند، اسلام زندگى‏ شما را مرفه مى‏کند، اسلام براى شما منزل درست مى‏کند. اسلام آنقدرى که در فکر مستمندان است در فکر دیگران نیست.

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

وعده خداوند تعالى نزدیک است

خداوند تعالى وعده فرموده است که مستضعفین ارض را با منت خودش و توفیق خودش بر مستکبرین غلبه دهد و آنها را امام قرار دهد پیشوا قرار دهد. وعده خداوند تعالى نزدیک است. من امیدوارم که ما شاهد این وعده باشیم و مستضعفین بر مستکبرین غلبه کنند؛ چنانچه تاکنون غلبه کردند. تاکنون این راهى را که پیمودیم براى تبعیت از اسلام و احکام اسلام بوده است و ما اسلام را باید معرفى کنیم به عالم؛ و اگر چنانچه آنطور که اسلام هست معرفى بشود به عالم، عالم توجه به اسلام پیدا مى‏کند. متاعِ مسلمینْ متاعِ ذى قیمتى است لکن عرضه باید بشود .

تحلیل نتیجه رفراندم

من از عموم ملت ایران تشکر مى‏کنم که در این رفراندم شرکت کردند و رأى قاطع خودشان را که باید گفت صددرصد پیروزى بوده است و رأى داده شده است، به طور قاطع رأى خودشان را دادند و به جمهورى اسلامى همه رضایت دادند و رأى دادند؛ چنانچه قبلًا هم داده بودند این رأى را. ما احتیاجى نمى‏دیدیم در این مسئله به رفراندم‏ لکن چون براى قطع بعض حرفها و بعض بهانه‏ها بنابراین شد که رفراندم بشود. و بهانه گیرها فهمیدند به اینکه مسئله آنطور که خیال مى‏کردند نیست و ملت با اسلام است، ملت با روحانیت اسلام است، ملت مى‏خواهد که قرآن کریم در ایران عمل بشود؛ و بحمد اللَّه با شوق و شعف و شور و عشق، همه اقشار ملت از سرتاسر ایران رأى خودشان را دادند به جمهورى اسلام و نه چیزهاى دیگر. جمهورى اسلام است که مى‏تواند همه مقاصد ایرانى را انجام دهد؛ جمهورى اسلام است که احکام مترقى او بر تمام احکامى که در سایر قشرها و سایر مکتبهاست تقدم دارد .

تخطئه مدعیان دروغین حقوق بشر

ما مى‏بینیم که مدعیان دمکراتیک- دمکراسى- صحبت مى‏کنند، ادعا مى‏کنند لکن مکتبهاى آنها در شرق یک نحو است و در غرب یک نحو؛ در شرق با دیکتاتورى عظیمْ مردم آنجا مصادف هستند و در غرب هم همین طور. ما مى‏بینیم که بعضى از اشخاص که ادعا مى‏کنند که ما حقوق بشر را ملاحظه مى‏کنیم و جمعیتهاى حقوق بشر در طول این پنجاه سال که دولت غاصب پهلوى و پسر پهلوى بر این ملت غلبه کرد و بر این ملت- با غصب- تمام چیزهاى این ملت را برد، در طول این پنجاه سال جوانان ما در حبسها به سر بردند و چه بسا جوانانى ما داشتیم که در حبس پاى آنها را اره کردند؛ آنها راروى تاوه‏ها بو دادند و تا این زمان آخر هم اینها در حبس بودند، در شکنجه بودند؛ دژخیمان شاهِ سابق آنها را از هستى ساقط کرد، و این مدعیان همراهى با حقوق بشر در این طول مدت ندیدیم که یک صحبتى بکنند، یک استنکارى بکنند. ما دیدیم که، رئیس امریکا- رئیس جمهور امریکا- با این شاه بدبخت، با این شاه سابق ظالم بدبخت همراهى مى‏کرد و پشتیبانى مى‏کرد؛ پشتیبانى از دژخیمى که تمام هستى ما را به باد داد. و ندیدیم مدعیان جامعه حقوق بشر استنکار کنند بر رئیس جمهور امریکا. لکن حالا که این دژخیمان به دام ملت افتاده‏اند و ملت مى‏خواهد از آنها انتقام بکشد، فریاد «وا بشرا» ى اینها بلند شده است! نمى‏توانم من جز این بدانم که اینها دست نشانده دژخیمان هستند. اینها دست نشانده ابرقدرتها هستند؛ نه اینکه اینها براى حقوق بشر [فعالیت‏] مى‏کنند. من توقع این را داشتم که جامعه حقوق بشر اگر راست مى‏گوید و طرفدار حقوق بشر است به ما اعتراض کند که اینها را چرا نگاه داشتید؛ این دژخیمان را باید همان روز اول کشته باشید! نه اینکه آنها را ما نگاه داشتیم و در حبسها الآن هستند- و حبسهاى ما هم مثل حبسهاى سابق نیست؛ حبسهایى است که در آنها اشخاص به هیچ وجه مورد اهانت، حتى نیستند- اینها به ما اعتراض کنند که چرا اینها را محاکمه کردید! اصلًا معنا ندارد محاکمه مجرم؛ محاکمه مجرم یک امرى است که مخالف با حقوق بشر است؟!

معدومین، مجرم و جنایتکار بودند نه متهم.

حقوق بشر اقتضا مى‏کند که ما آنها را همان روز اول کشته باشیم براى اینکه مجرمند، و معلوم است که اینها مجرم هستند. آنکه باید براى او وکیل گرفت، آنکه باید به ادعاى او گوش کرد، او متهم است نه مجرم. اینها متهم نیستند، اینها مجرم هستند. اینها اشخاصى بودند که در خیابانها مردم را کشته‏اند، زجر دادند، و ذخایر ما را- همه را- با خیانتها از بین برده‏اند. آیا آنهایى که کشته شده‏اند در این خیابانهاى شهرهاى مختلف ایران، اینها بشر نبودند؟ اینها حقوق ندارند؟ ... مدعیان طرفدارى از حقوق بشر نسبت به اینها که کشته شده [اند] چرا طرفدارى نمى‏کنند؟ چرا به ما اشکال مى‏کنند که شما چرا دژخیمان را مى‏کشید؟.
ما در عین حال که اینها را- همه را- مجرم مى‏دانیم و باید فقط هویت اینها ثابت بشود و آنها را باید همین که هویتشان ثابت شد کشت- نصیرى [را] همین که هویتش ثابت‏شد که نصیرى است باید کشت- مع ذلک چند روز نگه داشتند و محاکمه کردند و اقرارات او را ثبت کردند و او را کشتند. آیا این جامعه حقوق بشر تصور نمى‏کند که مجرم را باید کشت براى حقوق بشر، براى اینکه حق خواهى کنیم ما از بشر- بشرهایى که اینها کشتند، زجر دادند، از بین بردند؟ ما اینها را مع ذلک محاکمه مى‏کنیم و محاکمه کردیم؛ ولیکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت. لکن من متأسفم از اینکه باز غربزدگى در ماها هست، و ما ترس از این داریم که مبادا در روزنامه [هاى‏] غرب چیزى بنویسند و مثلًا مجلات غرب یک کلمه‏اى بنویسند. آنها البته با عدل و انصاف مخالفند و آنها موافق به حقوق بشر نیستند. آنها حقوق اشخاصِ ابرقدرت را حفظ مى‏کنند به اسم حقوق بشر!.

لزوم تحولات ریشه‏اى در «جمهورى اسلامى»

در هر صورت ما بحمد اللَّه در این رفراندم فاتح شدیم و حرفهایى که در مجلات خارج نوشته شد و چیزهایى که گفته شد همه باطل از کار درآمد. و بحمد اللَّه ملت ما، قریب صددرصد، رأى به جمهورى اسلامى دادند؛ و از این به بعد بر عهده ملت است که این جمهورى اسلامى را پیاده کند.
در جمهورى اسلامى باید تمام مسائلى که در ایران است متحول بشود. در جمهورى اسلامى باید دانشگاهها متحول بشود؛ دانشگاههاى پیوسته، به دانشگاههاى مستقل متبدل بشود. فرهنگ ما باید متبدل بشود؛ فرهنگ استعمارى، فرهنگ استقلالى بشود. دادگسترى ما باید متحول بشود؛ دادگسترى غربى به دادگسترى اسلامى متبدل بشود. اقتصاد ما باید متحول بشود؛ اقتصاد وابسته به اقتصاد مستقل متبدل بشود. تمام چیزهایى که در حکومت طاغوت بود و به تَبَع اجانب در این مملکت ضعیف، در این مملکت زیردست، پیاده شده بود با استقرار حکومت اسلامى و حکومت جمهورى اسلامى تمام‏ اینها باید زیرورو بشود. و باید مردم خودشان را اصلاح بکنند؛ و باید اشخاصى که ظالم هستند و به زیردستها ظلم کردند، باید آنها دیگر ظلم نکنند. طبقات مختلف به طبقات پایین ظلم نکنند. باید حق فقرا، حق مستمندان داده بشود. تمام اینها در جمهورى اسلامى باید عمل بشود. و ملت وظیفه دارد که در جمهورى اسلامى پشتیبانى از دولتها بکند که به خدمت ملت هستند. اگر دولتى را دید که خلاف مى‏کند، ملت باید تودهنى به او بزند. اگر چنانچه دستگاه جابرى را دید که مى‏خواهد به آنها ظلم کند، باید شکایت از او بکنند و دادگاهها باید دادخواهى بکنند؛ و اگر نکردند خود ملت باید دادخواهى بکند، برود توى دهن آنها بزند .

تقویت مستضعفین

در جمهورى اسلامى ظلم نیست. در جمهورى اسلامى اینطور مسائلى که زورگویى باشد نیست. فقیر و غنى؛ نمى‏تواند طبقه غنى بر طبقه فقیر زور بگوید، نمى‏تواند استثمار کند، نمى‏تواند آنها را با اجر کم وادار به عملهاى زیاد بکند. باید مسائل اسلامى حل بشود در اینجا و پیاده بشود. باید مستضعفین را حمایت بکنند، باید مستضعفین تقویت بشوند؛ زیرورو بشوند مستکبر باید مستضعف بشود و مستضعف باید مستکبر بشود. نه مستکبر به آن معنى بلکه باید همه با هم برادروار در این دنیا- در این مملکت- همه با هم باشند ..

جمهورى اسلامى و حفظ حقوق اقشار و اقلیتها

و من به همه اقشار ملت- به تمام- عرض مى‏کنم که در اسلام هیچ امتیازى بین اشخاص غنى و غیر غنى، اشخاص سفید و سیاه، اشخاص [و] گروههاى مختلف، سنّى و شیعه، عرب و عجم، و ترک و غیر ترک- به هیچ وجه- امتیازى ندارند. قرآن کریم امتیاز را به عدالت و به تقوا دانسته است. کسى که تقوا دارد امتیاز دارد، کسى که روحیات خوب دارد امتیاز دارد؛ اما امتیاز به مادیات نیست، امتیاز به داراییها نیست. باید این امتیازات از بین برود؛ و همه مردم على السّواء هستند با هم و حقوق تمام اقشار به آنها داده‏ مى‏شود. و همه در حقوق مساوى هستند. اقلیتهاى مذهبى حقوقشان رعایت مى‏شود؛ اسلام به آنها، براى آنها احترام قائل هست. براى همه اقشار احترام قائل است. کردها و سایر چیزها- سایر دستجاتى که هستند و زبانهاى مختلف دارند، اینها همه برادرهاى ما هستند و ما با آنها هستیم و آنها با ما هستند؛ و همه اهل یک ملت و اهل یک مذهب هستیم و من امیدوارم که در بعضِ جاهاى مختلفى که در ایران، بعضِ عناصر مفسده جو رفتند و آنجا تبلیغات سوء مى‏کنند و مردم بیچاره را وادار مى‏کنند به اینکه شلوغ کنند و برادرکشى کنند، خود مردم بیدار بشوند و نگذارند این خائنین این کارها را آنجا بکنند. ما همه برادر هستیم؛ ما با اهل سنت برادر هستیم و ما نباید- بعضى‏مان بر بعضْ آقایى کنیم؛ نباید حقوق بعضیها را ملاحظه نکنیم. ما در حقوق على السّواء هستیم و قانون هم- که ان شاء اللَّه بعد به تصویب ملت مى‏خواهد برسد- در قانون هم همه اقشار حقوقشان ملاحظه شده است و اقلیتهاى مذهبى، نسوان، دیگر اقشار- همه- حقوقشان ملاحظه شده است و هیچ فرقى مابین گروه و گروهى در اسلام نیست؛ فقط به تقوا و به اتقاء عن اللَّه تعالى فرق است .

12 فروردین، روز عید ملت

و ما امیدواریم که خداوند تعالى به ما توفیق بدهد، که تا حالا که رساندیم مطلب را به اینجا و جمهورى اسلامى را اعلام کردیم؛ و الآن من اعلام مى‏کنم جمهورى اسلامى را و این روز را روز عید مى‏دانم. و امیدوارم که در هر سال روز «12 فروردین» روز عید ملت ما باشد؛ که رسیدند به قدرت ملى و خودشان سرنوشت خودشان را به دست خواهند گرفت. ما به همه ملت تبریک عرض مى‏کنیم و من این روز را بر ملت عزیز خودمان، به همه اقشارشان، تبریک عرض مى‏کنم. مبارک باد بر شما این عید! مبارک باد بر شما این جمهورى اسلامى! لکن همه مکلفیم که احکام اسلام را مراعات کنیم. باید بازار ما بازار اسلامى باشد؛ بازار ما از بى‏انصافى باید شستشو بشود. باید دولت ما و همه دولتهایى که بعدها مى‏آیند همه‏روى موازین اسلامى باشد، وزارتخانه هاروى موازین اسلامى‏ باشند، ادارات دولتى‏روى موازین اسلامى باشند. باید مملکتى که رنگِ طاغوت دارد مبدل بشود به مملکتى که رنگِ اللَّه دارد. باید مملکت طاغوتى به مملکت الهى تبدیل بشود .

دمکراسى غربى، دمکراسى اسلامى

ما باک نداریم که در غرب به ما صحبتى بکنند، و کسانى که ادعا مى‏کنند که ما حقوق بشر را مراعات مى‏کنیم به ما اشکال بکنند. ما بایدروى میزان عدل رفتار کنیم. ما بعد خواهیم فهماند به آنها که معنى دمکراسى چیست. دمکراسى غربى‏اش فاسد است، شرقى‏اش هم فاسد است؛ «دمکراسى اسلامى» صحیح است و ما بعدها اگر توفیق پیدا کنیم به شرق و غرب اثبات مى‏کنیم که این دمکراسى که ما داریم، این دمکراسى است نه آنکه شما دارید و طرفدار سرمایه دارهاى بزرگ هستید و نه اینکه آنها دارند و طرفدارهاى ابرقدرت هستند و همه مردم را در اختناق عظیم گذاشتند .

معیار برترى در جامعه اسلامى

اختناق در اسلام نیست؛ آزادى است در اسلام براى همه طبقات: براى زن، براى مرد، براى سفید، براى سیاه، براى همه. مردم از این به بعد باید از خودشان بترسند نه از حکومت؛ از خودشان بترسند که نبادا خلاف بکنند. حکومت عدل [از] خلافها جلوگیرى مى‏کند، جزا مى‏دهد. ما از خودمان باید بترسیم که خلاف نکنیم والّا حکومت اسلام خلاف نخواهد کرد. دیگر قضیه سازمان امنیت در کار نیست، زجرهاى سازمان امنیت دیگر در کار نیست؛ دیگر نمى‏توانند پاسبانها به ما زور بگویند و به ملت ما زور بگویند. دیگر نمى‏تواند دولت به ملت زور بگوید؛ دولت در حکومت اسلامى در خدمت ملت است، باید خدمتگزار ملت باشد. و ملت چنانچه نخست وزیر هم یک وقت ظلم کرد، در دادگاهها از او شکایت مى‏کند و دادگاهها او را در دادگاه مى‏برند؛ و جرم او اگر ثابت شد، به سزاى اعمالش مى‏رسد. این دیگر آنطور نیست که در اسلام بین نخست وزیر و بین غیر نخست وزیر فرق داشته باشد. خلیفه مسلمین در صدر اسلام با یهودى- با اهل ذمه‏اى- که با هم یک مخالفتى داشتند در محضر قاضى حاضر شد و قاضى حکم برخلاف او کرد و سر به اطاعت گذاشت. اسلام اینطور است؛ اسلام طورى نیست که براى طبقه بالا یک بالایى قائل باشد، ولو براى طبقه دانشمندان؛ البته [براى‏] متقى مرتبه بالاتر هست براى اینکه مرتبه انسانیت ایشان بالاتر است. اسلام به انسانیت انسان ارج مى‏گذارد؛ انسانیت انسان به علم و تقواست، به دانشمندى و تقواست. کسى که علم و تقوا دارد، این به دیگران مقدم است؛ و کسى هرچه هم دارایى داشته باشد ولى علم و تقوا نداشته باشد، ابداً در اسلام ارجى ندارد.
در هر صورت من از عموم ملت مى‏خواهم که متحول کنند خودشان را. روحیاتى که تاکنون در زمان طاغوت داشتند متحول کنند به روحیات اسلامى. الآن ما در ایران بسیارى از مستمندان داریم، بسیارى از مصدومین داریم، بسیارى از اشخاص داریم که از هستى در این قضایا ساقط شدند، باید اشخاصى که دارا هستند به آنها کمک کنند و مستمندان را یک زندگى مرفه به آنها بدهند. دولت باید فکر اینها باشد، ملت باید فکر اینها باشد؛ باید براى آنها مسکن بسازند، براى آنها زندگى صحیح بسازند. براى کارمندها زندگى صحیح بسازند. در چند روز پیش که یک دسته از کسانى که داراى کارخانه بودند و رؤساى کارخانه‏ها بودند- که آمدند اینجا- من به آنها گفتم که خود شما باید کار را اصلاح بکنید؛ الآن بروید خارج از این منزل و در آنجا خودتان یک جلسه‏اى بکنید و با هم یک مشورت بکنید و با هم سرمایه بگذارید از براى اینکه کارمندها و کارگرهاى این کارخانه‏ها را برایشان منزل درست کنید، برایشان زندگى مرفه درست کنید. اگر نکنید ممکن است خداى نخواسته یک وقت اینها عصیان بکنند و اگر عصیان کردند، دیگر ما نمى‏توانیم جلو آنها را بگیریم.
و من به کارمندان و کارگران و سایر طبقات مستضعف ان شاء اللَّه وعده مى‏دهم که ایران براى شما کارْ درست مى‏کند، اسلام براى شما کارْ درست مى‏کند، اسلام زندگى‏ شما را مرفه مى‏کند، اسلام براى شما منزل درست مى‏کند. اسلام آنقدرى که در فکر مستمندان است در فکر دیگران نیست. و من از خداى تبارک و تعالى در این روز عید- که روز پیروزى ملت ماست- توفیق همه مسلمین را خواستارم. و من امیدوارم که دیگر ممالک اسلامى با هم متحد بشوند و دست طاغوتها را از ممالک خودشان قطع بکنند.
- والسلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته‏

منبع: صحیفه امام، ج‏6، صص: 457 الی 465

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.