jamee

آخرین اخبار از پرونده آزار جنسی در مدرسه استاد معین تهران:

با گذشت چهار روز از رسانه‌ای شدن تعرض یک ناظم مدرسه به جمعی از دانش‌آموزان پسر در مدرسه‌ای در منطقه 2 تهران دیروز…