tech

جی پلاس/ تصویر امروز ناسا

تصویر روز ناسا به هلال باریکی که خورشید در طول قمر زحل ایجاد می کند، اختصاص دارد.