jamee

در گفتگو با جی پلاس مطرح شد؛

رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و آشتی با زمین گفت: شهر سبز، شهری زنده است که بقای شهروندان را در نظر می گیرد و…