life

معاون بهداشت دانشگاه تهران به جی پلاس خبر داد:

هیات های مردمی در ماه های محرم و صفر بخش مهمی از بازوهای اجرایی برگزاری مراسم عزاداری هستند. گفته می شود حدود 13 هزار…