tech

بررسی های جدید نشان از وجود زباله های سمی در عمیق ترین نقطه پوسته زمین دارند.