روزشمار خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی از دوران بیماری امام خمینی(س) ـ 6