رسول جعفریان در نشست علمی و دینی گوهر معرفت مطرح کرد؛